Slide backgroundAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet te leveren Diensten en/of producten zijn de betreffende Bijzondere bepalingen aanvullend van toepassing.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven alfabetisch geordende begrippen de volgende betekenis:

Add-ons Diensten:

afhankelijk van de tussen Uniserver en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, door Uniserver aan Opdrachtgever te verlenen aanvullende Diensten, zoals extra dataverkeer, back-up Diensten, firewall, VPN, e-mailbeveiliging, rapportages en het installeren van e-mailaccounts, programmatuur en/of domeinnamen.

Add-on producten:

afhankelijk van de tussen Uniserver en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, door Uniserver aan Opdrachtgever te leveren producten, zoals extra virtuele harde schijven, extra IP adressen, High Availability licentie, database programmatuur, SSL certificaten en besturingssystemen.

Algemene Voorwaarden:

onderhavige algemene voorwaarden van Uniserver Internet, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister te Noordwest Holland, onder nummer 34129730. Evt. toevoegen daaronder begrepen AB in combinatie met Specifieke bepalingen

Algemene bepalingen:

deze bepalingen, zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uniserver Internet en op iedere Overeenkomst die met Uniserver Internet tot stand komt.

Bijlage(n):

de in de Overeenkomst opgenomen bijlagen die integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Bijzondere bepalingen:

specifieke bepalingen met betrekking tot levering van Diensten en/of producten.

Derden:

andere entiteit(en) dan de Partijen.

Dedicated Private Server:

hostingdiensten waarbij aan Opdrachtgever een dedicated server wordt aangeboden met een hoge resource performance.

Dedicated Public Server:

hostingdiensten waarbij aan Opdrachtgever een dedicated server wordt aangeboden op een cluster waarbij de resources naar rato worden verdeeld.

Diensten:

diverse Diensten, zoals Infrastructure as a Service (IaaS), Managed Server Hosting, Shared Hosting, Supportdiensten, domeinnaamregistratie, Add-on Diensten, inrichtingswerkzaamheden en overige dienstverlening als geleverd door Uniserver Internet op grond van en gespecificeerd in de Overeenkomst.

IaaS en Self-Managed Server hosting:

Hostingdiensten waarbij Uniserver de infrastructuur beheert afhankelijk van de overeengekomen service levels en overeenkomstig het bepaalde in de Service Level Agreement behorende bij de Overeenkomst. De Opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de goede werking van zijn dedicated server(s), inclusief het besturingssysteem en de applicaties die daarop draaien.

Hostingdiensten:

Diensten waarbij ten behoeve van Opdrachtgever de mogelijkheid wordt gecreëerd gegevens en bestanden op te slaan en te gebruiken.

Managed Server hosting :

Hostingdiensten waarbij Uniserver de infrastructuur, de werking van de dedicated server(s) en het besturingssysteem afhankelijk van de overeengekomen service levels en overeenkomstig het bepaalde in de Service Level Agreement, behorende bij de Overeenkomst. De Opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de applicaties die daarop draaien.

Opdrachtgever:

de partij waarmee Uniserver Internet een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst:

een overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Uniserver Internet producten en/of Diensten zal leveren aan Opdrachtgever.

Partij(en):

Uniserver Internet, de Opdrachtgever of beide gezamenlijk.

Producten van Derden:

programmatuur of hardware die in (intellectueel) eigendom toebehoort aan Derden of die door Derden beschikbaar is gesteld aan Uniserver Internet en/of Opdrachtgever en die Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, dan wel Diensten die Uniserver Internet van Derden betrekt en op grond van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever levert, alles onder toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van die Derden, tenzij in de Overeenkomst is gespecificeerd dat deze Producten van Derden onder toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden worden geleverd.

Shared Hostingdiensten:

Hostingdiensten waarbij op een server functies zoals e-mail hosting, virtual private server, webhosting, online back-up, hosted exchange en filteren van e-mailverkeer, van meerdere Opdrachtgevers worden ondergebracht.

Supportdiensten:

afhankelijk van het service level behorend bij de door Opdrachtgever afgenomen Hostingdienst door Uniserver Internet te verlenen beheer en onderhoud op de infrastructuur, de server(s) en/of systeemprogrammatuur, zoals beschreven in de Service Level Agreement behorende bij de Overeenkomst.

Uniserver Internet:
Uniserver Internet B.V. gevestigd te (1812 RB) Alkmaar aan de Robijnstraat 3.
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en tot stand komen van een Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uniserver Internet, waarbij Uniserver Internet Diensten en/of goederen van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze producten en/of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Door ondertekening van de Overeenkomst alsmede door het gebruik maken van de geleverde producten en/of Diensten, of door het (anderszins) feitelijk uitvoering geven aan een (nog) niet getekende offerte of Overeenkomst, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud hiervan.

2.2 Door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en/of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 De Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, de Service Level Agreement en eventuele Bijlage(n) vormt de gehele Overeenkomst tussen Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke afspraken en Overeenkomsten ten aanzien van Diensten en producten die voorwerp van de overeenkomst zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door Uniserver Internet gedane aanbiedingen en andere uitingen van Uniserver Internet zijn vrijblijvend, tenzij door Uniserver Internet schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Uniserver Internet verstrekte gegevens waarop Uniserver Internet zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Uniserver Internet dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens en maten zijn voor Uniserver Internet niet bindend, behoudens indien door Uniserver Internet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Rangorde
4.1 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Bepalingen en een bepaling in de Bijzondere Bepalingen, prevaleert de bepaling in de Bijzondere Bepalingen. Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

Artikel 5 Facturering, betaling en prijzen
5.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

5.2 Uniserver Internet is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de prijsindexcijfers voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS mits Uniserver Internet Opdrachtgever hiervan tenminste één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk op de hoogte stelt.

5.3 Alle facturen van Uniserver Internet dienen binnen de op de factuur gestelde termijn te worden betaald, tenzij in de Overeenkomst een termijn is gesteld welke dan geldt. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, dienen de facturen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn betaald.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

5.5 In geval de Opdrachtgever de betaling niet (tijdig) of niet volledig verricht, is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd. Indien Uniserver Internet zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso in handen van Derden te stellen, is de Opdrachtgever, een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% over het door de Opdrachtgever aan Uniserver Internet verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig Euro) wegens de buitengerechtelijke kosten verbonden aan incasso. Alle betalingen door of namens de Opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en pas daarna in mindering op de hoofdsom. De facturen zullen worden voldaan in volgorde van eerste verschuldigdheid.

5.6 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data vastleggen waarop Uniserver Internet de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Opdrachtgever in rekening brengt. Alle betalingen dienen zonder enige vorm van inhouding of verrekening te worden verricht.

5.7 De Opdrachtgever verwerkt zijn recht om betaling van verschuldigde betalingen op te schorten indien hij zich niet onverwijld schriftelijk op dit recht beroept, onder gespecificeerde vermelding van de tekortkoming van Uniserver Internet; een eventueel opschortingsrecht van de Opdrachtgever vervalt indien en zodra Uniserver Internet schriftelijk verklaart te zullen nakomen.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtgever en Uniserver Internet dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn waaronder informatie met betrekking tot computerprogrammatuur alsmede bedrijfsinformatie, financiële informatie of plannen met betrekking tot productontwikkeling, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

6.2 Onverminderd het bovenstaande gelden de beperkingen van deze bepaling niet voor de volgende informatie:

informatie die onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de verstrekkende Partij;
informatie die in handen van de ontvangende Partij is gekomen door een Derde Partij die gerechtigd is om deze informatie te verstrekken, anders dan door schending van de bepalingen van deze Overeenkomst;
informatie die reeds publiekelijk bekend is op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de ontvangende Partij of naderhand is geworden zonder toedoen van de ontvangende Partij, en
informatie die reeds rechtmatig bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze ter kennis wordt gesteld aan de ontvangende Partij.
6.3 Vertrouwelijke informatie mag verder worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel de openbaarmaking van deze informatie/gegevens gebiedt. In dat geval zal de ontvangende Partij de verstrekkende Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zal alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijk mogen zijn om te voorkomen dat deze informatie publiekelijk bekend wordt.

Artikel 7 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

7.1 Op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens heeft Opdrachtgever verplichtingen tegenover Derden. Indien Uniserver Internet dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Uniserver Internet desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.2 De Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor aanspraken van personen van wie Uniserver Internet in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ter grondslag liggen uitsluitend aan Uniserver Internet toegerekend kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Uniserver Internet verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Uniserver Internet voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een Derde. Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet tegen elke rechtsvordering van Derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. Uniserver Internet zal in alle redelijkheid haar medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Uniserver Internet begrepen.

7.3 Indien Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen. Uniserver Internet staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.4 Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Uniserver Internet gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personen kenbaar. Uniserver Internet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kosten of schade die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van de toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als direct gevolg van handelen of nalaten van Uniserver Internet.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Uniserver Internet diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht aan de Opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.3 Het is Uniserver Internet toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.4 Uniserver Internet zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 betreffende de beperking van de aansprakelijkheid, vrijwaren tegen iedere actie van Derden gebaseerd op de bewering dat door Uniserver Internet zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom van die Derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Uniserver Internet onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan Uniserver Internet. Opdrachtgever zal daartoe de nodige medewerking, informatie en volmachten verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

8.5 De in het voorgaande lid bedoelde vrijwaring vervalt indien:

(i) de verweten inbreuk verband houdt met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Uniserver Internet ter beschikking gestelde materialen, dan wel,
(ii) de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Uniserver Internet in programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

Indien de geleverde prestatie of programmatuur zoals bij Opdrachtgever in gebruik, voorwerp is van een vordering ten gevolge van vermeende inbreuk op de rechten van een Derde of zou kunnen worden naar het oordeel van Uniserver Internet, kan Uniserver Internet naar eigen goeddunken en voor eigen rekening voor Opdrachtgever het recht verwerven om de prestatie of programmatuur te blijven gebruiken, de prestatie of programmatuur zo te wijzigen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt op rechten van Derden dan wel de prestatie of programmatuur te vervangen door een gelijkwaardige prestatie of programmatuur. Indien geen van de bovenstaande mogelijkheden een redelijke oplossing bieden, kan Uniserver Internet de Overeenkomst beëindigen, in welk geval de vergoedingen die voor (het gedeelte van) de prestatie of programmatuur zijn betaald, worden gerestitueerd onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik in de voorliggende periode.

8.6 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van Derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Uniserver Internet van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden of andere materialen waaronder ontwerpmateriaal en vrijwaart Uniserver Internet ter zake.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Alle door Uniserver Internet aangegeven en genoemde (levering)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren en zijn indicatief en hebben geen fataal karakter, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Uniserver Internet spant zich er redelijkerwijs voor in om uiterste termijnen en doorlooptijden zoveel mogelijk in acht te nemen. Uniserver Internet is niet gebonden aan al dan niet uiterste (levering)termijnen en doorlooptijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Uniserver Internet gebonden aan al dan niet uiterste l(evering)termijnen en doorlooptijden als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de aanpak van uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (levering)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

9.2 De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn en doorlooptijd brengt Uniserver Internet niet in verzuim. In alle gevallen raakt Uniserver Internet pas in verzuim na schriftelijk en gedetailleerd in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn om tekortkoming te zuiveren.

Artikel 10 Wijzigingen en meerwerk

10.1 Wijzigen en aanpassen van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk op een papieren document dat door daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van beide Partijen is getekend.

10.2 Indien Uniserver Internet op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt dat door prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 11 Medewerking Klant
11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst door Uniserver Internet mogelijk te maken zal de Opdrachtgever steeds tijdig alle door Uniserver Internet nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen deze beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Uniserver Internet ter uitvoering van de Diensten ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en voldoen aan de door Uniserver Internet aangegeven specificaties.

11.2 Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Uniserver Internet nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Uniserver Internet stelt of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Uniserver Internet het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Uniserver Internet tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Uniserver Internet tot uitoefening van enig ander wettelijk en of overeengekomen recht.

11.3 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en door de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten die onder direct gebruik en beheer van Uniserver Internet staan. Uniserver Internet is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij deze kosten of schade het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Uniserver Internet.

Artikel 12 Werkzaamheden van Derden

12.1 Het is Uniserver gerechtigd Derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten.

12.2 Indien Uniserver Internet op verzoek van de Opdrachtgever Derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de Opdrachtgever aangegaan.

Artikel 13 Producten van Derden
13.1 In het geval producten van Derden deel uitmaken van een levering van Diensten en/of producten of specifieke verlening op grond van een Overeenkomst, zal Uniserver Internet dat in de Overeenkomst specificeren. Op de levering en het gebruik daarvan zijn de leveringsvoorwaarden van die Derden van toepassing tenzij door Uniserver Internet nadrukkelijk anders aangegeven. Uniserver Internet accepteert in geen geval aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade, veroorzaakt door de producten van Derden, tenzij en tot het bedrag dat die Derde bereid is de aansprakelijkheid te aanvaarden en de schade te vergoeden.

13.2 Ten aanzien van producten van Derden en de daarbij behorende Documentatie die in samenhang met de door Uniserver Internet verleende Diensten en/of producten worden gebruikt, blijft de Derde de exclusieve eigenaar van alle rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten op deze producten van Derden.

13.3 Indien de producten van derden waaronder of in samenhang waarmee de Diensten of programmatuur bij het aangaan van de Overeenkomst operationeel is, aangevuld, gewijzigd of vervangen wordt/worden, kan Uniserver Internet het wenselijk achten de programmatuur of Diensten zodanig te wijzigen dat deze operationeel is/zijn onder de nieuwste versie van de producten van Derden. Opdrachtgever verplicht zich steeds te beschikken over de nieuwste versie van de producten van derden.

Artikel 14 Levering
14.1 Levering van de tussen Opdrachtgever en Uniserver Internet overeengekomen Diensten zal geschieden door beschikbaarstelling door Uniserver Internet aan Opdrachtgever van voor Opdrachtgever unieke usernamen en toegangscodes.
14.2 Voor zover Uniserver Internet op grond van een Overeenkomst gehouden is tot levering van (systeem)programmatuur of andere producten, zal zij deze leveren “as is”, op een door Uniserver Internet te bepalen medium.
14.3 Het risico met betrekking tot de voorgaande producten en Diensten gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering dan wel beschikbaarstelling.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Uniserver Internet aanvaardt een verplichting tot schadevergoeding voor zover en tot zover in dit artikel is bepaald. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Uniserver Internet jegens Opdrachtgever voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit aan Uniserver Internet betaalde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst (exclusief BTW), of € 50.000,– , indien dit laatste bedrag lager is.
15.2 De aansprakelijkheid van Uniserver Internet voor indirecte schade, gevolgschade, boetes, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Uniserver Internet voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van Derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Uniserver Internet voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
15.3 De in artikel 15.1 en 15.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Uniserver Internet. De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.4 Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor alle aanspraken van Derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een Derde is geleverd en dat mede bestond uit door Uniserver Internet geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
Artikel 16 Beëindiging

16.1 In afwijking van artikel 7:408 BW is tussentijdse opzegging van een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en/of die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, uitgesloten. Tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst kan opzegging alleen geschieden tegen het einden van de overeengekomen (verlengde) duur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij aangetekend schrijven. Ingeval van opzegging door Opdrachtgever, zal Uniserver Internet de opzegging zo snel mogelijk schriftelijk bevestigen. Mocht Opdrachtgever geen bevestiging ontvangen van de opzegging, dient Opdrachtgever contact op te nemen met Uniserver Internet.
16.2 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke in onderling overleg bepaalde termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

16.3 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als in het voorgaande lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Uniserver Internet ten aanzien van de prestaties in verzuim is. Bedragen die Uniserver Internet voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar.

16.4 Elk der Partijen kan voorts de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of aangegeven, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of gestaakt anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Uniserver Internet is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, bijbehorende materialen en documentatie en dergelijke van rechtswege

16.5 Indien en voor zover de Overeenkomst is gesloten tussen Uniserver Internet en een consument, zijnde een partij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 dat een Overeenkomst gesloten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële termijn en behoudens opzegging telkens stilzwijgend wordt verlengd voor de periode van één (1) maand.

Artikel 17 Overmacht

17.1 In geval van overmacht van één der Partijen zullen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan langdurige ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, overmacht van toeleveranciers van Uniserver Internet, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van Derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Uniserver Internet is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, terroristische aanslag, natuurramp, overstroming, vervoersproblemen, pandemie of een daarmee vergelijkbare situatie. De opschorting zal echter niet gelden voor de verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en/of de verplichtingen die reeds voor het intreden van de overmachtsituatie zijn ontstaan.

17.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen voortduurt, hebben de Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 18 Overdraagbaarheid

18.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uniserver Internet is het Opdrachtgever niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen dan wel te verkopen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

18.2 Uniserver Internet is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen zonder toestemming aan een Derde over te dragen. Uniserver Internet is voorts gerechtigd om de Overeenkomst zonder toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan een andere vennootschap binnen de groep waarvan Uniserver Internet deel uit maakt dan wel aan een Derde die de activa van Uniserver Internet overneemt.

Artikel 19 Rechts- en forumkeuze

19.1 De Overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden en Service Level Agreement wordt beheerst door Nederlands recht.

19.2 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, Service Level Agreement en eventuele Bijlage(n) of daarmee verband houden, zullen voor arbitrage en/of arbitraal kort geding (indien het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat het verkrijgen van een arbitraal vonnis in een bodemprocedure niet kan worden afgewacht) worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (“SGOA”), statutair gevestigd te Rijswijk (Zuid Holland) in overeenstemming met het toepasselijke reglement van de SGOA. Een geschil is aanwezig indien een der Partijen zulks stelt en per aangetekend schrijven kenbaar maakt aan de andere Partij.

19.3 In geval – om welke reden dan ook – de burgerlijke rechter bevoegd is of wordt om van het geschil als in het vorige bedoeld, kennis te nemen en daarover te oordelen, zal de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd zijn.

Bijzondere bepalingen HOSTINGDIENSTEN

De in dit hoofdstuk “Bijzondere bepalingen Hosting” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing indien Uniserver Internet krachtens een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Hostingdiensten verricht. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en de bepalingen van onderhavige Bijzondere Bepalingen, prevaleren deze laatste.

Artikel 1 Hostingdiensten

1.1 Uniserver Internet zal de met Opdrachtgever in de Overeenkomst overeengekomen Hostingdiensten leveren.

1.2 Indien de Overeenkomst de ter beschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen hiervan regelt. De Overeenkomst omvat de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schrijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van Uniserver Internet zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door Opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Uniserver Internet een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

1.2 Indien de Overeenkomst de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Uniserver Internet tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspannen om verbindingen via het systeem van Uniserver Internet met het internet tot stand te brengen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstellingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Uniserver Internet niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

1.4 Indien de dienstverlening van Uniserver Internet op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Uniserver Internet telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de Hostingdiensten. Uniserver Internet kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Uniserver Internet zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Uniserver Internet.

1.5 De Overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk in de Servicel Level Agreement is overeengekomen.

1.6 De op de servers van Uniserver Internet opgeslagen data en content blijven te allen tijde de eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 2 Uitvoering

2.1 Uniserver Internet zal zich naar beste kunnen inspannen de Hostingdiensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Uniserver Internet worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Uniserver Internet schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2.2 Ingeval Opdrachtgever in verband met de Diensten van Uniserver Internet programmatuur, hardware of andere bedrijfsmiddelen aan Uniserver Internet ter beschikking stelt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze bedrijfsmiddelen die Uniserver Internet nodig kan hebben.

2.3 Uniserver Internet verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Opdrachtgever. Indien Uniserver Internet op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.4 Uniserver Internet kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Diensten aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal Uniserver Internet Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever.

2.5 Uniserver Internet kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Uniserver Internet zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.

2.6 Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur in werking hebben.

2.7 Uniserver staat er niet voor in dat de Diensten foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Uniserver Internet is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van de Diensten. Opdrachtgever zal de resultaten van de Diensten zelf regelmatig controleren.

2.8 Opdrachtgever zal op basis van de door Uniserver Internet verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen en storingen, gebreken in de Diensten, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Uniserver Internet verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Opdrachtgever. Uniserver Internet is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegevens.

2.9 Voor zover schriftelijk overeengekomen zal Uniserver Internet Opdrachtgever periodiek inlichtingen verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van overeengekomen wijze rapportages.

Artikel 3 Notice and Take Down

3.1 Steeds en in alle gevallen zal Opdrachtgever zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens Derden gedragen. Opdrachtgever zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van Derden eerbiedigen, de privacy van Derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting. Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens Derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Uniserver Internet steeds gerechtigd maatregelen te treffen te zake aan handelen of nalaten van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Uniserver Internet informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Uniserver Internet gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Uniserver Internet is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van deze bepaling aan Opdrachtgever per direct en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Uniserver Internet te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van overige rechten door Uniserver Internet jegens Opdrachtgever. Uniserver Internet is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn. Van Uniserver Internet kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van Derden of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een Derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal een vermeende aanspraak met de betreffende Derde zelf dienen af te handelen en Uniserver Internet ter zake deugdelijk dienen te informeren.

Artikel 4 Service Level Agreement

4.1 Eventuele afspraken betreffende een service niveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Uniserver Internet steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de Diensten en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Uniserver Internet zijn gelegen en met inachtneming van de Diensten als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Uniserver Internet gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 5 Betaling

5.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureerschema zijn de bedragen met betrekking tot de Hostingdiensten telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen zijn bedragen verschuldigd vanaf aanvang van de Overeenkomst.

Artikel 6 Verwerking persoonsgegevens

6.1 Opdrachtgever staat er jegens Uniserver Internet voor is dat wordt voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens doe door Opdrachtgever of Derden worden verwerkt met betrekking tot de ter beschikking gestelde Hostingdiensten.

6.2 Bij Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Hostingdienst door Opdrachtgever worden verwerkt. Opdrachtgever staat er jegens Uniserver Internet voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet tegen rechtsvorderingen ter zake uit welke hoofde dan ook in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover Derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig bij Opdrachtgever. Uniserver Internet wordt in dit kader aangemerkt als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de op haar als bewerker rustende wettelijke verplichtingen in acht nemen. Uniserver Internet zal zoveel als technisch gezien mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen.

Artikel 7 Support diensten

7.1 Uniserver Internet is niet verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de door Opdrachtgever gebruikte programmatuur noch voor het verhelpen van storingen daarin. Evenmin is zij verplicht tot het installeren van updates en patches met betrekking tot de door Opdrachtgever gebruikte programmatuur, noch tot het maken van back-ups.

7.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 biedt Uniserver Internet supportdiensten aan indien Opdrachtgever Dedicated Hostingdiensten afneemt. Welke supportdiensten worden aangeboden is afhankelijk van het service level behorend bij het door Opdrachtgever afgenomen Hostingdienst. De service levels en de daarbij behorende supportdiensten staan vermeld in de Service Level Agreement.

7.3 Het onderhoud aan de servers en/of systeemprogrammatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:

a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de server en/of systeemprogrammatuur;
b. wijziging van de systeemprogrammatuur anders dan door of namens Uniserver Internet en of diens toeleveranciers;
c. het gebruik van de server(s) en/of systeemprogrammatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksterdocumentatie en/of aanwijzingen van Uniserver Internet;
d. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van Uniserver Internet valt;
e. het nalaten van Opdrachtgever om de server(s) en/of systeemprogrammatuur tijdig te laten onderhouden;
f. het gebruik van een oude versie van de systeemprogrammatuur die niet meer door Uniserver Internet en/of diens toeleveranciers wordt onderhouden;
g. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
h. andere niet aan Uniserver Internet toe te rekenen oorzaken.

7.4 Indien Uniserver Internet onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband met het bepaalde in artikel 7.3, kan Uniserver Internet de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Opdrachtgever verschuldigde wegen onderhoud onverlet laat.

7.5 De installatie van patches en updates door Uniserver Internet heeft alleen betrekking op systeemprogrammatuur die deel uit maakt van het besturingssysteem van Opdrachtgever en die is vermeld in de lijst van ondersteunde programmatuur. Terbeschikkingstelling en installatie van patches en updates vindt plaats ter discretie van Uniserver Internet of diens toeleveranciers. Uniserver Internet installeert uitsluitend patches en updates voor andere programmatuur indien Opdrachtgever hiertoe een verzoek heeft gedaan en Uniserver Internet met dit verzoek uitdrukkelijk heeft ingestemd. Uniserver kan aan het verlenen van toestemming voor het plaatsen van programmatuur op de lijst van ondersteunde programmatuur de voorwaarde verbinden dat Opdrachtgever overstapt naar een ander Hostingdienst.

7.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Uniserver Internet zelf aan Opdrachtgever is geleverd, zal Opdrachtgever, indien Uniserver Internet dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen en change-logs) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van Derden zich daartegen verzetten. Opdrachtgever verleent Uniserver Internet het recht om de programmatuur inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van de overeengekomen onderhoud. Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor alle aanspraken van Derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Uniserver Internet in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt.

7.7 Uniserver Internet zal Opdrachtgever tijdig informeren over geplande werkzaamheden indien voor Uniserver Internet voorzienbaar is dat deze werkzaamheden de door Uniserver Internet aan Opdrachtgever te verlenen dienstverlening nadelig zou kunnen beïnvloeden. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige communicatie over dergelijke door Uniserver Internet geplande werkzaamheden naar de eigen organisatie.

Artikel 8 Credits

Indien Opdrachtgever Dedicated Hostingdiensten afneemt, aan Opdrachtgever support credits toe wanneer de door Uniserver vastgestelde minimale beschikbaarheid van de Hostingdiensten (Network Uptime) niet wordt gehaald. Deze support credits kan Opdrachtgever binnen 12 maanden inwisselen tegen support-uren. Uniserver stelt het aantal support credits vast op basis van het aantal servers van Opdrachtgever en de duur van de storing of niet-beschikbaarheid. Twee support credits staan voor één support-uur. Ongebruikte credits vervallen na 12 maanden of bij beëindiging van de Overeenkomst in het kader waarvan de credits zijn toegekend.

Artikel 9 Storingen

9.1 Uniserver Internet spant zich in om zo spoedig mogelijk te reageren op storingen in de toegang tot haar Diensten overeenkomstig het bepaalde in de Service Level Agreement. Uniserver Internet is echter niet verplicht om op een melding van een storing binnen een bepaalde tijd te reageren, tenzij Opdrachtgever Dedicated Hostingdiensten afneemt en op het door hem afgenomen Hostingdienst een service level van toepassing is die een uiterste reactietijd omvat. De reactietijd houdt geen verplichting voor Uniserver Internet in om de storing binnen die tijd te verhelpen.

18.2 Bij het verhelpen van storingen die niet onder het toepasselijke service level vallen rekent Uniserver Internet haar gebruikelijke uurtarief.

18.3 Indien Uniserver Internet verwacht dat het verhelpen van een storing meer dan één uur in beslag zal nemen zal Uniserver Internet aan Opdrachtgever een raming geven van het aantal te besteden uren en de daaraan verbonden kosten. Indien de raming wordt overschreden zal Uniserver na overleg met de Opdrachtgever een redelijke vergoeding voor de werkzaamheden vaststellen.

Artikel 10 Inrichting

10.1 Voor zover nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst zal Uniserver Internet tevens inrichtingswerkzaamheden verrichten. Uniserver Internet zal zich naar beste kunnen inspannen de inrichtingswerkzaamheden met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Uniserver Internet worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de Overeenkomst Uniserver Internet schriftelijk uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen is Uniserver Internet gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Uniserver Internet is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; inden dergelijke aanwijzingen worden gevolgd zullen de betreffende werkzaamheden als meerwerk worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Uniserver Internet.

10.2 De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van Uniserver Internet, de kwaliteit van de gegevens en informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante Derden. Gezien het voorgaande zal Uniserver Internet zich dan ook niet van tevoren willen binden aan een doorlooptijd van een opdracht.

10.3 Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Uniserver Internet ter uitvoering van de inrichting ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds volledig en juist zijn en voldoen aan de door Uniserver Internet aangegeven specificaties.

10.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden inrichtingswerkzaamheden uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en –tijden van Uniserver Internet. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureerschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op inrichtingswerkzaamheden telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Behoudens andere afspraken zal Uniserver Internet inzicht geven in de verrichte werkzaamheden op de voor Uniserver Internet gebruikelijke wijze.

Bijzondere bepalingen DOMEINNAAMREGISTRATIE

De in dit hoofdstuk “Bijzondere bepalingen domeinnaamregistratie” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing indien Uniserver Internet krachtens een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever domeinnamen registreert. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en de bepalingen van onderhavige Bijzondere Bepalingen, prevaleren deze laatste.
Artikel 1 Domeinnaamregistratie

1.1 Uniserver Internet behoudt zich het recht voor een aanvraag voor de registratie van een domeinnaam pas in behandeling te nemen op het moment dat zij de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, alsmede het voor de registratie benodigde bestelformulier, volledig ingevuld door een daartoe bevoegd persoon en vergezeld van alle overige voor de aanvraag van de registratie benodigde documenten.

1.2 Indien Uniserver Internet een domeinnaam heeft aangevraagd voordat zij van Opdrachtgever volledige betaling voor de domeinnaamregistratie heeft ontvangen, dan blijft de aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Uniserver Internet totdat de volledige betaling is verricht, ongeacht de rechten die Opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden.

1.3 Uniserver Internet behandelt iedere aanvraag voor het verzorgen van de registratie van een domeinnaam naar beste vermogen en op professionele wijze. Uniserver Internet zal zich inspannen om de registratie bij SIDN te verrichten binnen vijf werkdagen nadat de aanvraag van Opdrachtgever overeenkomstig artikel 31.1 in behandeling is genomen. Opdrachtgever erkent echter dat het verzorgen van de registratie van een domeinnaam een inspanningsverbintenis is en dat Uniserver Internet niet kan garanderen dat de domeinnaam op het moment van aanvraag nog vrij is en evenmin dat de domeinnaam door de betreffende instantie wordt toegekend.

1.4 Uniserver Internet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een bepaalde domeinnaam, afwijzing van de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn wegens het uitblijven van een instructie van Opdrachtgever of eventuele aanspraken van Derden met betrekking tot een bepaalde domeinnaam.

1.5 Indien de aanvraag voor een bepaalde domeinnaam wordt afgewezen dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het tijdig verstrekken van duidelijke en volledige instructies aan Uniserver Internet, zodat deze tijdig namens Opdrachtgever bezwaar of beroep kan instellen tegen de afwijzing van de aanvraag tot domeinnaam registratie. De aan het instellen van bezwaar en beroep verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 2 Verplichtingen Opdrachtgever

2.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in verband met de domeinnaamregistratie juist en volledig zijn vermeld en dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde domeinnaam, er zorg voor zal dragen dat wijzigingen in deze gegevens onverwijld aan SIDN worden doorgegeven.

2.2 Indien een domeinnaam van Opdrachtgever wordt verhuisd zal Opdrachtgever adresgegevens van Uniserver Internet die worden gebruikt ten behoeve van de Whois-database van SIDN onmiddellijk laten wijzigen zodat Uniserver Internet niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

Artikel 3 Algemeen

3.1 De registratie en het gebruik van een bepaalde domeinnaam komen geheel en uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever; Opdrachtgever dient zichzelf ervan te vergewissen of de betreffende domeinnaam al dan niet inbreuk maakt op rechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Uniserver Internet voor alle aanspraken van Derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik door Opdrachtgever van een door Uniserver Internet in zijn opdracht of op zijn naam geregistreerde domeinnaam.

3.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen met betrekking tot de domeinnaamregistratie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Uniserver Internet, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, nadrukkelijk niet gehouden om vergoedingen te betalen voor de door (Uniserver Internet namens) Opdrachtgever aangehouden domeinnamen.

3.3 In geval van opzegging door Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.1 van de Algemene Bepalingen, zal Uniserver Internet na ontvangst van het schrijven van Opdrachtgever de opzegging zo snel mogelijk schriftelijk bevestigen en de domeinnaam niet verlengen aan het einde van de contractsperiode. Mocht het een verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider betreffen, dan zal Uniserver Internet na ontvangst van de opzegging meewerken aan de verhuizing. Uniserver Internet bevestigt altijd de ontvangst van de opzegging door Opdrachtgever, mocht Opdrachtgever deze niet ontvangen dient Opdrachtgever contact op te nemen met Uniserver Internet.

Bijzondere bepalingen GEBRUIK

De in dit hoofdstuk “Bijzondere bepalingen Gebruik” opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing indien Uniserver Internet krachtens een Overeenkomst programmatuur op basis van een licentie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Bij tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en de bepalingen van onderhavige Bijzondere Bepalingen, prevaleren deze laatste.

Artikel 1 Gebruiksrecht

1.1 Uniserver Internet stelt aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst bepaalde computerprogramma’s en de daarbij behorende standaard gebruikersdocumentatie voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen de Programmatuur. De broncode van de Programmatuur en de technische documentatie wordt nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

1.2 Uniserver Internet zal de Programmatuur op het overeengekomen formaat informatiedragers of, bij gebreke van afspraken hieromtrent, door Uniserver Internet te bepalen formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren dan wel met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan Opdrachtgever afleveren. Uniserver Internet bepaalt de wijze van aflevering. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het geheel van apparatuur, programmatuur en de operationele omgeving waarop of in samenhang waarmee de programmatuur zal gaan functioneren, geïnstalleerd en volledig operationeel zijn in overeenstemming met de voorschriften en instructies van Uniserver Internet.

1.3 Uitsluitend indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, zal Uniserver Internet de Programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Uniserver Internet is niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, behoudens dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Uniserver Internet verleent Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicensieerbare recht tot het gebruik van de Programmatuur binnen de eigen organisatie voor uitsluitend interne doeleinden, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. Voor zover Partijen in de Overeenkomst nadrukkelijk gebruik door Derden zijn overeengekomen wordt het hiervoor bedoelde gebruiksrecht uitgebreid tot gebruik door klanten van Opdrachtgever die diensten van Opdrachtgever afnemen. Opdrachtgever staat er jegens Uniserver Internet voor in dat zijn klanten de bij Uniserver Internet gebruikelijke beveiligingsvoorschriften en toegangscodes in acht zullen nemen. Opdrachtgever is jegens Uniserver Internet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik door klanten en vrijwaart Uniserver Internet ter zake. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever de Programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van Derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te modificeren, behoudens uitzonderingen in de wet bepaald. Opdrachtgever draagt het risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door Derden aangebrachte modificaties.

1.5 Opdrachtgever zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

1.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur, de dragers waarop de Programmatuur is vastgelegd en de bij de programmatuur behorende certificaten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een Derde te stellen. Evenmin zal Opdrachtgever – al dan niet op afstand – toegang verlenen tot de Programmatuur of de Programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

1.7 Indien Partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Opdrachtgever de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Onder ‘fouten en/of gebreken’ wordt begrepen het niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties van de Programmatuur dan wel anders niet naar behoren functioneren van de Programmatuur.

1.8 Uniserver Internet staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder onderbreking, fouten en/of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en/of gebreken zullen worden hersteld. Uniserver Internet zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de Programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen, al dan niet door middel van een (tijdelijke) workaround. Uniserver Internet is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

1.9 Opdrachtgever erkent dat de Programmatuur een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze Programmatuur bedrijfsgeheimen van Uniserver Internet, dienst toeleveranciers en/of producent van de Programmatuur bevat.

1.x Ingeval van Opdrachtgever ongeoorloofd gebruik maakt van de Programmatuur is Uniserver Internet gerechtigd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

1.10 Uit veiligheidsoverwegingen is Opdrachtgever gerechtigd één (1) niet operationele kopie van de Programmatuur te maken en te behouden mits de (intellectuele) eigendomsaanduidingen in stand worden gelaten.

1.11 Het is Opdrachtgever toegestaan de meegeleverde standaard gebruikersdocumentatie voor intern gebruik te kopiëren, mits de aanduidingen van (intellectuele) eigendom in stand worden gelaten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gebruikersdocumentatie te wijzigen dan wel aan Derden te verstrekken.

1.12 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens en de Programmatuur, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.13 Bij beëindiging van het recht op gebruik dient Opdrachtgever uiterlijk op de datum van beëindiging alle gebruik van de programmatuur stop te zetten, de Programmatuur te de-installeren en de programmatuur aan Uniserver Internet te retourneren dan wel op verzoek van Uniserver Internet te vernietigen.

Artikel 2 Gebruiksrechtvergoeding

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de tussen Partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding verschuldigd op de in de Overeenkomst vermelde tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip bij aflevering van de Programmatuur of, ingeval van een periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoeding, bij aflevering van de Programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

2.2 Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder de voorwaarde dat de gebruiksrechtvergoedingen (tijdig) zijn voldaan.

Uniserver werkt onder andere samen met: